Welcome To Department of Tourism, Karnataka

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕಾಯ್ದೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ, 2015  ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಯಿದೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಯಿದೆಯು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಲು, ನಿಗದಿತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ತಾಣಗಳನ್ನು, ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನೋಂದಣಿ, ಮಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವರ್ಗೀಕರಣ : ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆಗಾಗಿ ಕೆಟಿಟಿಎಫ್ ಕಾಯ್ದೆ 2015 ರ ಅಧ್ಯಾಯ 3 ರ ಸಾರಾಂಶ:

  • ನೋಂದಣಿ, ಮಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವರ್ಗೀಕರಣ
  • ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ನೋಂದಣಿ, ಮಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವರ್ಗೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ
  • ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ನೋಂದಣಿ, ಮಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವರ್ಗೀಕರಣದ ವಿಧಾನ
  • ನೋಂದಣಿಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು
  • ನೋಂದಾಯಿತ ಅಥವಾ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಹೋಟೆಲ್‌ನ ಪ್ರಕಟಣೆ
  • ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವುದು
  • ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮರುವರ್ಗೀಕರಣ
  • ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವರ್ಗೀಕರಣದ ನವೀಕರಣ